Zakres usług

Projektujemy w zakresie:

 sieci kanalizacyjnych

 sieci wodociągowych

○ sieci cieplnych

 sieci gazowych

 sieci energetycznych

 instalacji wodociągowych

 instalacji c.o.

 instalacji gazowych

 instalacji wentylacyjnych

 instalacji klimatyzacyjnych

 instalacji technologicznych

 instalacji elektrycznych

 węzłów cieplnych

○ kotłowni przemysłowych

 oczyszczalni ścieków

 stacji uzdatniania wody

 budownictwa ogólnego / przemysłowego

 dróg i ukształtowania terenu