Realizcje

Do najważniejszych tematów projektowych zrealizowanych przez Spółkę "INKOM" należą:

Instalacje w budynkach mieszkalnych i biurowych [pokaż]

Instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, instalacje p.poż., wentylacji, węzła cieplnego:

○ Budynek biurowy Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku;


○ Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażami przy ul. Sybiraków w Białymstoku;

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażami przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku;

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażami przy ul. Mławskiej w Białymstoku;

○ Budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usługowymi i garażami na osiedlu "Dolina Cisów" w Wasilkowie;

○ Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej przy ul. E. Kisiela w Białymstoku;

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażami przy ul. Kombatantów w Białymstoku;

○ PPU Kombinat Budowlany - przy ul. Wiejskiej, Pogodnej, Zachodniej, Kisiela, 42 Pułku Piechoty, I Armii Wojska Polskiego;

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wiejskiej w Białymstoku;
○ Wersal Podlaski - przy ul. Żelaznej, Waszyngtona;
○ Rogowski Development - przy ul. Dobrej, Mickiewicza, Warmińskiej;
○ YUNIVERSAL PODLASKI - przy ul. Orzeszkowej, Fabrycznej i Ogrodowej, Wesołej, osiedle Dolina Cisów w Wasilkowie oraz w Ełku przy ul. Kochanowskiego;

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego, Ełk
○ Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD Spółka z o.o.- przy ul. Chmielnej, Młynowej w Białymstoku oraz ulicy Bodycha w Warszawie,

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chmielnej w Białymstoku Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chmielnej w Białymstoku
○ Wersal Podlaski - przy ul. Żelaznej (18 kondygnacji)

○ Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żelaznej w Białymstoku
○ Rogowski Development - przy ul. 1000-lecia PP (16 kondygnacji), ul.Kombatantów (16 kondygnacji)
○ Instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe i teletechniczne w budynku Muzeum Sybiru przy ul. Węglowej w Białymstoku
○ Instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe i teletechniczne oraz ukształtowanie terenu i drogi dojazdowe w budynku biurowym Urzędu Dozoru Technicznego oddział w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej
○ Instalacje sanitarne w budynku produkcyjno-magazynowym i socjalno-biurowym PROMOTECH- KM Sp. z o.o. w Łapach przy ul. Harcerskiej 18
○ Instalacje sanitarne i elektryczne w budynku malarni Zakładu METAL-FACH Sp. z o.o. w Sokółce przy ul. Kresowej
○ Dokumentacja wielobranżowa budowy i przebudowy Zakładu METAL-FACH Jacek Kucharewicz w Sokółce przy ul. Sikorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania hal magazynowych na zakład produkcyjny

Instalacje kanalizacyjne i sanitarne [pokaż]

○ oczyszczalnia ścieków komunalnych w Puńsku (Qd=400 m3/d)

○ kanalizacja sanitarna dla terenu III parceli w Legionowie (L=7,5km z tego 1,9km realizacja metodą bezwykopową (przewierty sterowane))

○ kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z przyłączami w Sulejówku (58km kanalizacji, 17 przepompowni sieciowych, 2460 przyłączy kanalizacyjnych)
○ kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z przyłączami w gminie Wyszków (12km kanalizacji grawitacyjno-pompowej, 8 przepompowni ścieków, 1,3km kanalizacji ciśnieniowej)
○ kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa w Piątnicy (11km kanalizacji grawitacyjno-pompowej, 5 sztuk przepompowni ścieków, 0,5km kanalizacji ciśnieniowej)
○ kanalizacja sanitarna ciśnieniowa we wsi Czarnocin gmina Piątnica (3,1km kanalizacji ciśnieniowej, 107 przyłączy domowych)
○ sieć wodociągowa w Markach (L=7,5km)
○ przebudowa "kanału dojlidzkiego" w Białymstoku (Dn 600mm, L=1,8km)
○ kanał sanitarny Z4 w Białymstoku (Dn 600mm i Dn 800mm, L=1,6km)
○ kanał sanitarny w ul. Ks. St. Suchowolca i drodze do Dojlid Górnych (Dn 400mm i Dn 300mm, L=2,1km)
○ sieciowe przepompownie wody na istniejącej sieci wodociągowej miasta Białystok (w ul. Raginisa, Q=103 m3/h, Hp=20 m H2O), w ul. Żeromskiego, Q=400 m3/h, Hp=30 m H2O)
○ oczyszczalnia ścieków komunalnych w Myszyńcu (Qd=800 m3/d)
○ oczyszczalnia ścieków komunalnych w Turośli (Qd=100 m3/d)
○ oczyszczalnia ścieków komunalnych i mleczarskich w Chorzelach (Qd=1800 m3/d)
○ oczyszczalnia ścieków komunalnych w Szepietowie (Qd=400 m3/d)

Kanalizacja sanitarna w Brwinowie na północ od torów PKP:
○ kanały sanitarne L=23 767m
○ rurociągi tłoczne L= 4 287m
○ przepompownie ścieków n=30 szt.
○ przyłącza kanalizacji sanitarnej n=187 szt.

Kanalizacja sanitarna w Brwinowie na południe od torów PKP:
○ kanały sanitarne L=28 038m
○ rurociągi tłoczne L= 5 047,5m
○ przepompownie ścieków n=35 szt.
○ przyłącza kanalizacji sanitarnej n=876 szt.

Kanalizacja sanitarna w Otrębusach i Kaniach gm. Brwinów:
○ kanały sanitarne L=35 887m
○ rurociągi tłoczne L= 6 636,5m
○ przepompownie ścieków n=27 szt.
○ przyłącza kanalizacji sanitarnej n=660 szt.

○ Kanalizacja sanitarna w Sulejówku

○ Oczyszczalnia ścieków wraz z kompostownią osadu w Mosznie gm. Brwinów ( Qd=100m3/d, ilość osadu do przeróbki - 12m3/d )

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Mońki, obejmującej swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach miasta Mońki
○ kanały sanitarne L=13 405,5m - przyłącza kanalizacji sanitarnej n=562 szt.
○ sieć wodociągowa L=6 998m
○ przyłącza wodociągowe n=40 szt.

○ Budowa kolektora deszczowego w obrębie osiedli "Centrum" i "Północ I" w Ełku ( DN 0,6 - 1,4m L=3007m )
○ Oczyszczalnia ścieków dla Żeńskiego Klasztoru Prawosławnego na Świętej Górze Grabarce ( Qd=24m3/h )
○ Budowa kanału deszczowego wraz z odbudową nawierzchni w ulicach Warszawskiej, Ogrodowej, Marczukowskiej, Rynek Kościuszki, Kilińskiego i Kościelnej w Białymstoku

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na osiedlach Dojlidy Górne, Kolonia Dojlidy, Zagórki i Kolonia Halickie w Białymstoku :
○ kanały sanitarne L=40 100,5m
○ rurociągi tłoczne L= 5 857,5m
○ przewody wodociągowe L=27 275m
○ magistrala wodociągowa L=3 023m
○ strefowa pompownia wody Q=630m3/d, H=30m.sł.w.

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w zakresie przebudowy ulic w Białymstoku
○ Trasa Kopernikowska
○ ul. Mickiewicza i Świętojańska
○ ul. Skłodowskiej
○ ul. Zwierzyniecka
○ ul. 11 Listopada
○ ul. Liniarskiego
○ ul. Produkcyjna
○ ul. Hetmańska
○ ul. Jana Pawła II

○ Instalacje sanitarne w obiektach przemysłowych - hale montażu Metal Fach w Sokółce

○ Instalacje sanitarne w budynku produkcyjno-magazynowym i socjalno-biurowym PROMOTECH- KM Sp. z o.o. w Łapach przy ul. Harcerskiej 18
○ Instalacje sanitarne w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce
○ Przebudowa sieci cieplnych wysokoparametrowych DN 600mm w ul. Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku
○ Przebudowa "Kanału Dojlidzkiego" w Białymstoku, ( DN 600mm, L=1 395m )
○ Kanał deszczowy w ul. Żubrów ( DN 1000mm, L=234m, z separatorem )
○ Instalacje sanitarne dla katalogu typowych domków jednorodzinnych - 50 szt.

Przebudowa magistrali ciepłowniczych w Białymstoku:
○ DN150 - 350 L= 1 294,0m w ul. Solidarnoœci
○ DN400 – DN500 L= 971,0m w ul. Al. Piłsudskiego
○ DN300 – DN600 L= 178,0m w ul. Ukoœnej
○ DN150 – DN500 L= 881,5m w ul. Sitarskiej
○ DN150 L= 248,7m w ul. Akademickiej

○ Zabudowa kanału zrzutowego œcieków oczyszczonych z oczyszczalni œcieków w Białymstoku w kanał zamknięty 2xDN1400mm wraz z wylotem do rzeki Białej
○ Zabudowa kanału otwartego doprowadzalnika wody w kanał zamknięty DN1200 mm L= 1 138,0m na powierzchniowym ujęciu wody w Wasilkowie
○ Budowa magistrali wodociągowej DN400mm L= 935,0m w ul. Sitarskiej w Białymstoku wraz z przejœciem magistralą pod torami PKP

Realizacje branży elektrycznej [pokaż]

○ Projekt budowy napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej SN typu AXCES, PAS, linii napowietrznej dwunapięciowej, przyłączy napowietrznych oraz kablowych nN w miejscowości Zawrocie Nowiny, gm. Wysokie Mazowieckie.


○ Projekt budowy napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowy linii napowietrznej nN wraz przyłączami w miejscowości Siemiatycze przy ul. Ściegiennego i Ciechanowieckiej.

○ Projekt budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN przy ul. Sienkiewicza w Białymstoku.

○ Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Stary Rynek w Białymstoku.

○ Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Edukacyjnej w Białymstoku.

○ Projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi do Hryniewicz k. Białegostoku.

○ Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku.

 

Wybrane realizacje branży elektrycznej:

A. Projekty oświetlenia ulic, w tym między innymi:
○ ulice Sikorskiego, Wojska Polskiego, Przykoszarowa, Zawady Przedmieście i inne w Łomży,
○ ulice Elewatorska, Brzoskwiniowa, Stary Rynek, Edukacyjna, Droga do Hryniewicz, Kątowa, Pomorska, Drzymały i inne w Białymstoku
○ ulice w miejscowościach w gminie Nadarzyn,
○ ulica Zielona i inne w Supraślu,
○ ulice Barkhego, Kolonia w Ełku,

B. Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym między innymi:
○ osiedle w Dolinie w Wasilkowie,
○ budynek mieszkalny przy ulicy Wesołej w Białymstoku,
○ budynki mieszkalne przy ulicy St. Bodycha w Warszawie,
○ budynki w zabudowie szeregowej w Niewodnicy,

C. Projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych, w tym międzi innymi:
○ hala montażu Metal - Fach w Sokółce,
○ Spółdzielnia Mleczrska w Mońkach,
○ budynek malarni Metal - Fach w Sokółce,
○ instalacje elektryczne w wybranych obiektach Oczyszczalni Białystok,
○ instalacje elektryczne budynku głównego bloku Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku,
○ budynki produkcyjne Zakładów Przetwórstwa SEDAR w Międzyrzeczu Podlaskim,
○ budynek biurowo usługowy UDT przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku,
○ budynek Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku,
○ hotel w Szklarskiej Porębie,
○ budynek stolarni w Czarnej Białostockiej,
○ budynki modernizowanego Zakładu Produkcji Kotłów Metal – Fach w Sokółce,

D. Projekty budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN, w tym między innymi:
○ m. Pomigacze, Zwierki, Żółtki, Mońki, Stanisławowo, pow. białostocki,
○ ul. Chrobrego, Pomorska w Białymstoku,
○ Hajnówka – ul. Targowa, Letnia Pogodna, Zwierzyniecka, m. Chytra, Dubiny, Trześcianka, Głody, Białowieża – ul. Waszkiewicza, Grudkowska, pow. hajnowski,
○ Bielsk Podlaski – ul. Ogrodowa, Piłsudskiego, Ekologiczna, m. Piliki, Koszki, Rudka, Popławy-Kolonia, pow. bielski,
○ Wysokie Mazowieckie – ul. Reymonta, Prusa, m. Zawrocie Nowiny, pow. wysokomazowiecki,
○ Siemiatycze – ul. Ciechanowiecka, Ściegiennego, Lewandowskiego, Kościelna, Kościuszki, Drohiczyn – ul. Warszawska, m. Kolonia Anusin, Klukowo, pow. siemiatycki,
○ ul. Sikorskiego, Zawady Przedmieście w Łomży,
○ m. Zgleczewo Panieńskie, m. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski,

Realizacje branży drogowej i budowlanej [pokaż]

○ Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie ulic Al. Legionów, sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Łomży
○ Budowy ulic w Białymstoku: Dojlidy Górne, Grabowa, Stoczni Gdańskiej, Zagórki, Komandorska, Halicka
○ Budowy ulic wraz z przebudową uzbrojenia w Sulejówku: Dworcowa, Szekspira, Długa, Chopina, Przybyszewskiego, Żelazna, Głowackiego, rondo przy ul. Głowackiego○ Przebudowa uzbrojenia w ciagach komunikacyjnych ulic w Białymstoku (ul. Zwierzyniecka L=0,8km, ul. 11-Listopada L=0,3km, ul.Skłodowskiej, Liniarskiego i Kalinowskiego L=1,1km, ul. Produkcyjna L=1,2km, ul. Jesionowa L=0,4km)
○ Przebudowa i modernizacja Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "JANO II" w Zabrzu (kubatura V=42 tys. m3)
○ Rozbudowa Zakładu Ubojni Zwierząt "Bartek" w Kłosowicach (budynek główny o kubaturze V=48,6 tys. m3, ○ budynek mrozni o kubaturze V=23,3 tys. m3)
○ Budowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "MISPOL" w Suwałkach (kubatura V=46 tys. m3)